Tr??ng Th?nh Group 2022

S?a Máy Tính Qu?n 4

--
【Q4】 ? D?ch V? S?a Máy Tính Qu?n 4 Tr??ng Th?nh. ?_?_? S?a Ch?a Máy Vi Tính T?n N?i, T?i Nhà. ??? Ti?m C?a Hàng S?a Pc, Laptop ?? Giá R?. Khi c?n s?a máy tính t?i nhà khu v?c Q4. Qu? khách kh?ng c?n mang ra ngoài ch? ??i g?i ngay Tr??ng Th?nh (18006025 0?/phut) Uy Tín – Tr??ng Tín. Kh?c ph?c và x? l? m?i s? c? máy tính ?? bàn, Macbook – Covid 19 V?n làm cam k?t: Hài lòng m?i thu phí.

1??【Nh?n】 S?a Máy Tính Qu?n 4 – D?ch V? Nhanh ?

S?a Máy Tính Qu?n 4 Tr??ng Th?nh
S?a Máy Tính Qu?n 4 Tr??ng Th?nh

Hotline: 1900 63.63.43

? 0287300 7898?–?0938 169 138?(Zalo) 0984.966.552 (Zalo)

1?? S?a L?i Máy Tính T?i Nhà Nhanh – Qu?n 4

 • Tr??ng Th?nh Qu?n 4: ?_?_? máy vi tính ch?y ch?m, ??? máy vi tính b? nhi?m virus. Vi tính m? kh?ng lên, máy vi tính vào n??c. Máy tính nóng t? t?t, máy tính kh?ng k?t n?i ???c wifi, màn hình máy vi tính kh?ng lên, màn hình máy tính b? xanh. S?a laptop m? kh?ng lên, laptop t? nóng t?t.
 • C?u kh?i ph?c d? li?u giá r??máy tính l?ng ram, vi tính b? treo, b? ?? ??? hay t?t liên t?c, vi tính kêu tít tít, b? s?p ngu?n, vi tính kh?ng vào ?i?n, máy tính l?i win.

1?? C?ng Ty S?a Máy Tính T?i Nhà Qu?n 4 – D?ch V? S?a Máy Vi Tính T?n N?i

 • Tên c?ng ty pháp l? ??a ch? r? ràng. Ho?t ??ng và thành l?p h?n 7 n?m t?i sài gòn Tphcm, Xu?t hóa ??n ??,H?p ??ng ??y ??.
 • L?ch s? giao d?ch ???c b?o l?u ch?m sóc khách hàng và b?o hành có trách nhi?m t?n t?m. Xem thêm: s?a laptop t?i nhà?Tr??ng Tín.
 • Quy trình?s?a máy vi tính t?n n?i Qu?n 4????c t?i ?u khép kín tri?t tiêu chi phí. Giá H?p L?, hoàn ti?n khi kh?ng hài lòng
 • D?ch v??s?a máy vi tính pc Qu?n 4 t?i t?n n?i làm t?i ch?.
 • Gi?ng s?a laptop giá r? PCI?Có hóa ??n ?? VAT ?i?n t? xác th?c nhanh trong 5 phút.
 • Nh?n viên?c?ng ty s?a máy vi tính t?i Qu?n 4 h?n 20 ?? ?áp ?ng các qu?n trong Tphcm. (??m b?o nhanh các TH c?n g?p, B?o hành…).
 • Kh?ng ng?ng n?ng cao chuyên m?n nghi?p v? c?ng ty V? sinh laptop t?i nhà ?? ?áp ?ng yêu c?u kh?t khe nh?t.

1?? ??N V? S?A M?Y T?NH QU?N 4 S?I G?N TPHCM

S?a máy tính?(Qu?n 4) hay còn g?i là?s?a ch?a máy vi tính ??? Ho?c kh?c ph?c s? c? máy tính. C? th? ?ó là hành ??ng can thi?p c?a k? thu?t viên tin h?c (IT support) vào ph?n m?m. Ví d?: ph?n m?m ho?c ph?n c?ng ?? ki?m tra nh?m gi?i quy?t l?i, v??ng m?c trong quá trình s? d?ng c?a ng??i dùng máy tính.

1?? S?a L?i Máy Tính T?i Nhà Nhanh – Chuyên Nghi?p

D?ch v? s?a l?i máy tính t?i Qu?n 4: ?_?_? máy vi tính ch?y ch?m, ??? máy vi tính b? nhi?m virus. Vi tính m? kh?ng lên, máy vi tính vào n??c. Máy tính nóng t? t?t, máy tính kh?ng k?t n?i ???c wifi, màn hình máy vi tính kh?ng lên, màn hình máy tính b? xanh. S?a laptop m? kh?ng lên, laptop t? nóng t?t.
C?u kh?i ph?c d? li?u giá r??máy tính l?ng ram, vi tính b? treo, b? ?? ??? hay t?t liên t?c, vi tính kêu tít tít, b? s?p ngu?n, vi tính kh?ng vào ?i?n, máy tính l?i win.

1?? Q4 Chuyên S?a linh ki?n pc, laptop

Kh?ng nh?n linh ki?n: Card Wifi (card m?ng Q4 – s?a internet t?i nhà). S?a bàn phím (keyboard, r?i), màn hình ??? chu?t (kh?ng d?y). S?a tai nghe (tai phone, headphone). H? s?c, d?y m?ng, loa ngoài, ? c?ng (HDD, SD, g?n ngoài, di ??ng), ram, Kêu Tít tít, th? nh? (máy ?nh, ?i?n tho?i, SD). S?a usb, ??c th?, ??a, card màn hình (card r?i).
S?a card onboard Q4, card sound, webcam ??? touchpad. S?a máy chi?u, máy in, hdmi, pin, ? CD (DVD), Dcom, driver, dns, bluetooth, jack 3.5. D?ch v? reset m?t kh?u win, word, excel, pdf, LAN, camera, ngu?n vga, mic.
S?a ch?a kh?c ph?c s? c? máy tính t?i Qu?n 4 tphcm
S?a ch?a kh?c ph?c s? c? máy tính t?i Qu?n 4 tphcm
??n v? s?a ch?a x? l? s? c? vi tính Qu?n 4: ?_?_? Máy tính b? ??, ??? ch?m, nóng, m?t ti?ng, k?t phím, ?en màn hình, li?t phím ??? v? n??c, gi?t lag, l?i bàn phím, quá nhi?t.
Nh?n Reset m?t kh?u, Quên m?t kh?u, quay ng??c màn hình. S?a quay ngang màn hình, xoay ngang màn hình, quá nóng, quên pass. Desktop quay ngang, h?ng qu?t t?n nhi?t, wifi b? d?u ch?m than. S?a wifi b? g?ch chéo ??, li?t phím enter, ?n ?, rè loa, reset (restart) liên t?c. S?a loa?rè 1 bên, r?t m?ng, rè ?m thanh, treo logo. Tr?ng màn hình, t?t ti?ng, t?t màn hình, t?t ngu?n, treo màn hình xanh.

1?? ??n V? S?a Ch?a Máy Tính T?i Q4 Thành Ph? H? Chí Minh

Ngoài cài ??t máy tính t?i nhà còn s?a máy vi tính treo khi kh?i ??ng Qu?n 4. ?_?_? t?t ??t ng?t, y?u ngu?n, update b? l?i ??? h? c?ng usb. L?i c?ng usb, ch?n internet, m?t h?t icon, máy vi tính b? kêu, ph?ng, lo?n phím, s?c màn hình, s?p ngu?n, s?p màn hình, s?c ?i?n, vi tính s?p ngu?n khi c?m s?c.
S?a máy vi tính b? s?p ngu?n liên t?c, pc laptop b? delay, laptop b? gi?t màn hình. S?a laptop g?y b?n l? vi tính, h? ? c?ng máy tính, h?ng main máy tính. H?ng ngu?n máy vi tính, h? pin, h? v? máy vi tính, h? nút ngu?n, h? card wifi, h? wifi.
Cài ??t soft ph?n m?m t?i ch??Qu?n 4 theo yêu c?u nhanh:

??n v? s?a pc, s?a laptop, ? v? sinh máy tính Q4. N?ng c?p máy tính, cài l?i win, s?a wifi, d?ch v? quét virus, s?a m?ng internet. B?n d?y m?ng, share máy in, s?a máy tính kh?ng lên ngu?n. s?a vi tính b? treo ??, s?a vi tính b? virus…

? ??N V? S?A M?Y VI T?NH T?I NH? QU?N 4 CH?T L??NG ??P ?NG C?C C?U H?I:

??n v? nào, Trung T?m nào, C?ng Ty nào, Ch?, N?i, ??a ?i?m. Giá R?, Giá T?t, Giá R?, Giá Bao Nhiêu, C?a Hàng, Ti?m. Uy Tín, Ch?t L??ng, T?t, ? ??u?, Ch? Nào? Nhanh.

S?a ch?a vi tính trong ?ó có Cài win t?i nhà Q4 cho pc, laptop chi ti?t nh? sau:

Cài win xpCài win macbook
Cài win 7Phá m?t kh?u windows
Cài win 8Win báo h?t h?n b?n quy?n
Cài win 10H??ng d?n t? cài win 8
Cài win ti?ng hoaCách t?o usb boot ?? cài win
Cài win ti?ng trung gi?n th?H??ng d?n t? cài win 10
Cài win ti?ng trung ph?n th?H??ng d?n t? cài win 7
Cài win máy tính ?? bàn pcCài l?i win bao nhiêu ti?n?
Cài win laptopC?n l?u ? gì khi cài l?i win
Cài win ti?ng nh?tCài win ti?ng hàn

? S?a máy tính ???ng khu v?c Q4 Tphcm

S?a máy tính ???ng B?n V?n ??n Q.4, ?_?_? ?inh L?, ?oàn V?n B?, ???Hoàng Di?u, Lê Qu?c H?ng, Lê Th?ch. Lê V?n Linh, Khánh H?i, Ng? V?n S?, Nguy?n H?u Hào, Nguy?n Khoái, Nguy?n T?t Thành, Nguy?n Th?n Hi?n, Nguy?n Tr??ng T?. T?n V?nh, T?n ??n, T?n Th?t Thuy?t, Tr??ng ?ình H?i, V?nh H?i, Xóm Chi?u.

1?? S?a máy tính C?C PH??NG T?I QU?N 4 TPHCM

C?a hàng máy tính s?a ch?a máy tính Ph??ng 1 Q4, ?_?_? Ph??ng 2, Ph??ng 3, ??? Ph??ng 4, Ph??ng 5, Ph??ng 6, Ph??ng 7. Ph??ng 8, Ph??ng 9, Ph??ng 10, Ph??ng 11, Ph??ng 12, Ph??ng 13, Ph??ng 14, Ph??ng 15, Ph??ng 16, Ph??ng 17, Ph??ng 18.

s?a laptop qu?n 4thay pin laptop qu?n 4
s?a máy tính qu?n 4bán s?c laptop qu?n 4
v? sinh máy tính qu?n 4thay bàn phím laptop qu?n 4
cài win qu?n 4thay màn hình laptop qu?n 4
cài ??t máy tính qu?n 4n?p m?c máy in qu?n 4
v? sinh laptop qu?n 4s?a internet qu?n 4

Hotline: 1900 63.63.43

? 0287300 7898?–?0938 169 138?(Zalo) 0984.966.552 (Zalo)

M? xác nh?n di?n ?àn: 242424

Biên T?p: Tr??ng Th?nh

Bài Vi?t Liên Quan


Bài Vi?t Khác

--

65 thoughts on “S?a Máy Tính Qu?n 4

 1. Thanh Loan Nói:

  Tìm ???c ??n v? s?a máy tính ? qu?n 4 m?ng h?t h?n. cty c? th? t?i làm t?i nhà. cài win h?t 200k khá ?ng nhanh. A c??ng r?t ok

 2. david backkham Nói:

  I am a foreigner, I am Vietnamese, I am a lucky person, I have a reputation to believe. Quick fix

 3. ?ình thu?n Nói:

  D?ch v? nhanh chóng , nh?n viên nhi?t tình th?n thi?n l? phêp v?i khách hàng. l?n sau mình s? s?a ? ??y th?i

 4. NGUY?N TH? MAI ANH Nói:

  mình ?? kh?ng s? ph?i ?? máy t?i h?ng 1 t?i 2 tháng n?a , s? d?ng d?ch v? s?a máy tính tr??ng th?nh th?t nhanh trong vòng 24 h ?? th?y nh?n viên t?i tr? !!

 5. c? giáo th?o Nói:

  m?c in n?p bên này r?t là ??p , mà còn t?i t?n nhà n?p m?c th?t là ti?n cho nh?ng giáo viên b?n r?n nh? t?i

 6. A HO?NG CANADA Nói:

  thay màn hình laptop trong vòng 5 phút ?? xong và b?o hành 1 n?m .nhanh + g?n + r?

 7. CH? TRANG Nói:

  H? TH?NG CAMERA ???c nh?n viên l?p nhanh chóng + màu s?c c?ng nh? ch?t l??ng hình ?nh r?t ??p . xin c?m ?n c?ng ty tr??ng th?nh

 8. L?n Anh Nói:

  Nh?n viên làm vi?c nhi?t tình + giá c? thì mình th?y ?? báo g?m c?ng d?ch v? t?i t?n nhà s?a khá là r? và v?a ph?i

 9. ch? h?u Nói:

  máy tính mua ? ??y ???c nh?n viên b?o hành c?ng nh? setup r?t t?t .c?m ?n shop!

 10. D?ng Nói:

  Mình ?? làm d?ch v? s?a máy tính nhi?u c?ng ty nh?ng th?y c?ng ty này giá c? r?t h?p l? ,và r? ????????

 11. ng?c ?NH Nói:

  M?Y tính l?p ráp ? ??y sài r?t m?n và nhanh mình ?? s? d?ng 5 n?m mà kh?ng c?n n?ng c?p

 12. Khách Nói:

  Nh?n viên t?ng ?ài t? v?n r?t nhi?t tình chu ?áo m?c dù mình m?i s? d?ng l?n ??u

 13. A ??c anh Nói:

  ?T bên này làm vi?c r?t n?ng ??ng làm ???c r?t nhi?u c?ng vi?c máy tính + máy in + camera + ph?tcopy. Duy?t

 14. A d??ng Nói:

  K? thu?t s?a r?t có t?m , c? g?ng ti?t ki?m chi phí cho khách hàng

 15. Lê v? Nói:

  Cu?i cùng c?ng ?? tìm ???c m?t ch? s?a uy tín chuyên nghi?p cho c?ng ty mình , thank shop

 16. Tr?n th? Hoài An Nói:

  aptop mình h? kh?ng c?n ch? ra ti?m kh?ng s? n?ng m?a hay ch? n?ng. g?i cty tr??ng th?nh có k? thu?t ??n t?n nhà s?a ch?a r?t ti?n l?i và nhanh chóng, k? thu?t t? v?n h? tr? và nhi?t tình. giá m?m , s? ?ng h? cty dài dài

 17. Mr thy Nói:

  Bàn phím laptop b? li?t. G?i d?ch v? s?a máy tính t?i nhà cty tr??ng th?nh có th? ??n thay th? t?i ch?. Kh?ng s? m?a n?ng. D?ch v? ti?n l?i. ?ng h? shop

 18. ?oàn v?n H?i Nói:

  V? sinh t?i ch? kh?c ph?c ???c ngay v?n ??, k? thu?t làm c?n th?n tks··········

 19. Ojas Nói:

  I am from India . I don’t think Vietnam’s IT is so good. Thank you for fixing my computer

 20. Nh? thành Nói:

  laptop mình h? kh?ng c?n ch? ra ti?m kh?ng s? n?ng m?a hay ch? n?ng. g?i cty tr??ng th?nh có k? thu?t ??n t?n nhà s?a ch?a r?t ti?n l?i và nhanh chóng, k? thu?t t? v?n h? tr? và nhi?t tình. giá m?m , s? ?ng h? cty dài dài

 21. Nguy?n Ng?c Hoài s??ng Nói:

  thay bàn phím laptop giá sinh viên cho mình và mình r?t hài lòng v?i s? ti?n b? ra vì ch?t l??ng v?a t?t giá l?i r? n?a

 22. Thanh th?y Nói:

  Máy ch?y ch?m dump xanh l?c. G?i truongthinhgroup có k? thu?t xu?ng ngay vp t?n n?i check máy ngay……fix l?i ngay ….. Nhanh chóng…hi?u qu?…. Chi phí h?p l?…. B?o hành r? ràng…..

 23. Tr??ng Ng?c huy Nói:

  TRANG NGUY?N Nói:
  M?Y T?NH CH?Y CH?M, L?C T?I CH??NG TR?NH CH?M, ALO ??N TR??NG TH?NH, VP C? K? THU?T XU?NG NGAY KH?NG C?N ?I ??U TRONG TH?I TI?T M?A L?C N?Y, K? THU?TKI?M TRA T?NH TR?NG M?Y, B?O GI? CHI PH? S?A C? TH? V? CH? ?? B?O H?NH…NH?N VI?N NHI?T T?NH, VUI V?

 24. Ng?c minh Nói:

  Máy in h?t m?c, ? yên v?n phòng ?? có anh em k? thu?t truongthinhgroup d?ch v? t?n n?i kh?ng c?n ?i ??u xa…. Nhanh…. G?n…l?…giá h?p l?

 25. B?o anh Nói:

  may minh bi hu man hinh, o day thay man hinh gia mem, ky thuat ho tro nhiet tinh. ung ho shop lau dai

 26. M?nh tr?n Nói:

  Tr?a n?ng ng?i ?i ra c?a hàng s?a, g?i có b?n Hoàng KTV qua h? tr? ngay gi?a tr?a, r?t d? th??ng và nhi?t tình

 27. Key ph?m Nói:

  Kh?ng ph?i mang ?i có k? thu?t t?i t?n n?i ki?m tra thay th?, r?t ti?n l?i ?? m?t th?i gian tìm ki?m ti?t ki?m ???c th?i gian, chúc cty ngày càng phát tri?n h?n!

 28. Tr?n th?o Nói:

  M?Y T?NH C? QUAN ?ANG D?NG G?P S? C?. T?M ???C ??N V? S?A M?Y T?NH ? QU?N 4 M?NG QU? TR?I. T?NG ??I ?I?U K? THU?T ??N T?N N?I, KI?M TRA B?O GI? S?A CH?A CHI TI?T C? TH? R? R?NG, A QU?N K? THU?T NHI?T T?NH, GI?I ??P NH?NG TH?C M?C KH?CH H?NG C?N. NHANH NH?N, TAY NGH? OK

 29. Ph?m minh H?i Nói:

  Ph?c v? r?t t?n tình và ??c bi?t là nh?n viên nói ch?n thành, kh?ng ch?t chém

 30. ?ng ??i Minh Nói:

  ?ang in tài li?u g?p cho s?p. Máy in h?t m?c. Lay hoay lên m?ng tìm d?ch v? t?n n?i, tìm ???c c?ng ty truongthinhgroup g?i ?i?n tho?i vào t?ng ?ài, nh?n viên ti?p nh?n ni?m n?, ti?p nh?n th?ng tin và nhu c?u và c? nh?n viên k? thu?t xu?ng t?n n?i, ?n t??ng ??u tiên là nhanh ch?a ??n 15p ?? có nh?n viên xu?ng t?n n?i. Anh It ti?p hành ki?m tra tình tr?ng máy và m?c in sau vài thao tác thu?n th?c, báo giá chi phí…. H?p l?… Nhanh nh?n… Vui v?

 31. ?? h??ng Nói:

  Lcd ?ang xài s?p ngu?n. Alo ??n truongthinhgroup ?? c? ngay nh?n viên k? thu?t ??n t?n n?i kh?i m?t c?ng ?i l?i. Báo giá h?p l? x? l? nhanh ????…. Hi?u qu?..

 32. Lê v?n c?ng Nói:

  Máy tính xài l?u ngày qu?t cpu kêu to, b?i bám nhi?u, ch?y nóng máy, lêm m?ng tìm d?ch v? v? sinh máy t?n nhà. sau vài thao tác ?? tìm ???c truongtinhgroup, alo có ae k? thu?t ??n ngay…. k? n?ng làm vi?c nhanh g?n, hi?u qu?… máy êm ru…

 33. Bùi th? Ng?c Nga Nói:

  Laptop wifi k?t n?i kh?ng ???c. ?? s? d?ng dv t?n n?i cty truongthinhgroup. Alo là có anh k? thu?t xu?ng li?n….nhanh l?…. Hi?u qu?….

 34. 鈴木三浦 Nói:

  ベトナムでのコンピューター修理は非常に安くて早いです。 ベトナム大好き

 35. Miu Nói:

  Máy in l?i windows kh?ng xài ???c. Alo truongthinhgroup c? g?p a k? thu?t xu?ng nhanh chóng làm li?n…. D?ch v? t?n n?i quá t?t…..giá ok

 36. Hu?nh v?n th? Nói:

  ?ang in vé cho khách g?p máy in h?t m?c, c?n dv b?m m?c t?n vp, tìm ???c truongthinhgroup ?áo ?ng ?ng nhu c?u trê. Alo ??n vp, 10p ?? có anh k? thu?t xu?ng làm li?n. Ki?m tra máy in tình tr?ng h?p m?c…. Báo chi phí h?p l? … Nhanh l?… Hi?u qu?

 37. Ch? nguyên Nói:

  Làm vi?c có t?m, vui v?, có tính chuyên m?n cao , c?m ?n em k? thu?t vui tính

 38. Nguy?n th? thu?n Nói:

  Nhà có m?y thùng máy tính to n?ng vài ch?c kg, m?i l?n v? sinh cài win di chuy?n r?t khó kh?n, r?i ro h? h?ng cao quá. Nh? liên h? ???c c?ng ty, anh k? thu?t ??n x? l? r?t nhanh g?n, quá ti?n

 39. Hà th? xu?n Nói:

  1h35 liên h? c?ng ty, ch?a t?i 2h nh?n viên ?? có m?t t?i nhà x? l?. D?ch v? nhanh chóng

 40. Hà Giang Nói:

  Nh?n viên x? l? t?i nhà nhanh, t? v?n quá nhi?t tình, x? l? k?. Giá t?t cho d?ch v? t?n n?i.. thank c?ng ty tr??ng th?nh

 41. Bình Nói:

  Khu v?c này tìm 1 c?a hàng máy tính ?i r?t xa và khó. Cty t?i nhanh và làm nhi?t tình. tks

 42. nguy?n tr?ng nh?n Nói:

  dich v? nhanh chóng , giá c? thì ph?i ch?ng . mình r?t hài lòng ch? ?? h?u m?i v? sau b?o hành r?t t?t

 43. H? NAM Nói:

  mình s?a máy tính ? ??y 3 l?n r?i, d?ch v? t?n n?i r?t oke và ti?n l?i, cám ?n các b?n r?t nhi?t tình

 44. V? N? Nói:

  Các anh ph?c v? r?t t?t và t? v?n nhi?t tình. Giá c? h?p l?, v?a túi ti?n.
  Máy h? ?ang c?n g?p, các anh kh?ng ng?i xa hay th?i gian t?i li?n s?a li?n ngay cho khách.
  Em s? ?ng h? cho cty dài dài.
  M?i yeeuuu <3

 45. MINH Nói:

  thay bàn phím laptop giá sinh viên cho mình và mình r?t hài lòng v?i s? ti?n b? ra vì ch?t l??ng v?a t?t giá l?i r? n?a

 46. Mai hoa Nói:

  Tr?a n?ng ng?i ?i ra c?a hàng s?a, g?i có b?n KTV qua h? tr? ngay gi?a tr?a, r?t d? th??ng và nhi?t tình

 47. ??ng nhi Nói:

  K? thu?t r?t oke và ??c bi?t t? v?n r?t nhi?t tình. Chúc c?ng ty ngày càng phát tri?n

 48. TH?NH TR?N Nói:

  mình ?? l?p camera ???c 2 n?m ? ??y , sài t?i b?y hgiowf v?n kh?ng g?p v?n ?? gì . sài r?t ?n

 49. HOANG Nói:

  máy tính s?a ch?y ?n , kh?ng phát sinh chi phí tr??c khi nh?n viên làm báo giá r?t chi ti?t và c? th? . chúc c?ng ty ngày càng phát tri?n

 50. TR??NG Nói:

  mình l?p pc ch?i game bên tr??ng th?nh ???c 3 n?m ??n b?y h v?n ch?y r?t nhanh và ?n ??nh

 51. KH?I Nói:

  nh?n viên nhi?t tình ch?m ch? + ngoài gi? làm vi?c sau 5 h v?n t?i h? tr? khách hàng , thank s? ?ng h? c?ng ty

 52. Emma Nói:

  You serve very well and advise enthusiastically. Reasonable price, affordable.
  The broken machine is in urgent need, you are not afraid to be far away or the next time immediately fix it for customers.
  I’ll support the long one.

 53. ??c Anh Nói:

  H? th?ng camera c?c k? s?c nét , xem bu?i ?êm r?t ??p . Nhà mình ???c b?o v? an toàn ?i ra ngoài ?? có h? th?ng camera tr??ng th?nh qu?n l? nhà ,

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

友情链接:LOL比赛  叉叉电竞  雷火电竞APP下载